INSTRUCTEURS

INSTRUCTEURS

eric garnier sinclair

Eric Garnier Sinclair, Instructeur Principal

taiji qigong, taichi, qigong, chi gong, qi gong

Bernard Aubry, Instructeur Taiji Qigong Niveau 1